KVKK
Anasayfa / KVKK
İstanbul Portföy Yönetimi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz.

Bu bilinçle şirket olarak, ürün ve hizmetlerimizden yararlanan kişiler de dahil olmak üzere, şirket ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. ("kanun").

Şirketimiz, kişisel verilerinizin Kanun'un 12. maddesi uyarınca güvenli bir şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri alacaktır.

Veri kontrolü

Veri sorumlusu olarak İstanbul Portföy Yönetimi tarafından kanunlara göre aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenlik faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

Şirketimiz tarafından ve/veya adına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişilerin faydalandırılması için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketimizin yürüttüğü ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketimiz tarafından ve/veya adına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişilerin faydalandırılması için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketimizin yürüttüğü ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,

Şirketin ve/veya şirketimiz adına sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre tavsiye edilmesi ve tanıtılması için gerekli faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icrasına yönelik ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi çerçevesinde kişisel veriler, 6664 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenme amaçları hakkında detaylı bilgi; www.istanbulportfoy.com adresinde; Şirket politikalarımız ve bağlı olduğumuz mevzuat doğrultusunda güncellenebilecek kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaya buradan ulaşabilirsiniz. İşlenen kişisel veriler kimlere ve hangi amaçla aktarılabilir:

Toplanan kişisel verileriniz; Kanunda öngörülen temel ilkeler ve Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde Şirketimiz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri, 5549 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili tüm mevzuat ve bunlara dayanmaktadır. Yetkili otoriteler tarafından yayımlanan ikincil düzenlemeler gereği, sermaye piyasası kurumu (SPK), FCIB, T.C. hallerde merkez bankası ve kanunen yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, borsa İstanbul'a, merkez sicil müdürlüğüne, şirketimizin portföy yönetimi ve saklama konusunda sözleşme imzaladığı finansal kurum ve kuruluşlara ve kanunen yetkili diğer özel kişi ve kuruluşlara; mevzuatın gerektirdiği veya izin verdiği; Faaliyetlerimizi yürütmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla Şirketimizin hizmet/destek/danışmanlık aldığı, işbirliği yaptığı veya proje/program ortağı olduğu yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlara www.istanbulportfoy.com internet sitesi üzerinde paylaşılan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi. Firmamızın sunduğu hizmetlerden. poliçede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak devredilebilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından elektronik ve/veya fiziki ortamda, e-posta, faks, telefon, posta, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ve pazarlama ekipleriyle yazılı/dijital iletişim kanalları aracılığıyla ve bu çerçevede ilgili kurumlarca sağlanmaktadır. Mevzuat, sözleşme, ticari faaliyetlerimizi uygulama imkânına sahiptir. Talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak doğan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, 5. ve 6. maddelerde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahiplerinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme kişisel verilerin aktarıldığı,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Saygılarımızla,

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.